Magyar rovás

maGar rovás

Ha nincsen gyökér, nincsen fa

ha ninCen Gökér, ninCen fa

 
Címkék: 

Keresetlevél rovás-aláírás ügyben

keresetlevél rovás-aláírás üGben

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Négyesi Erika fellebbezésével szemben a Járási Hivatal elutasítását hagyta helyben.

Tehát másodfokon sem adtak igazat Erikának, így továbbra sem írhatja alá ősi írásunk betűivel a személyi igazolványát. A jogorvoslat lehetőségének módját is közölték a határozatban, miszerint az igazát kereső keresetlevéllel fordulhat a bírósághoz.

Ez a kereseti kérelem olvasható a lentiekben, az elutasító határozat pedig innen[1] tölthető le (tömörített, ZIP-fájl).

Szondi Miklós

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
6000 Kecskemét, Rákóczi út 17-19.

Tisztelt Kecskeméti Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Bírósága!


Négyesi Erika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX szám alatti lakos felperes a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKB/001/6932-2/2014. ügysz. alatti, Kecskeméten 2014.11.21. napján kelt II. fokú, valamint a Kiskőrösi Járási Hivatal BK-06BOSO/002/1560-2/2014. ügysz. alatti, Kecskeméten 2014. október 22-én kelt I. fokú határozata ellen az alábbi

t é ny á l l á s

alapján indítok keresetet a T. Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatalában 2014. október 21-én személyazonosító igazolvány kiállítása iránti kérelmet terjesztettem elő, melynek során a rendelkezésre bocsátott nyomtatványt rovásírással írtam alá. Kérelmemet nem voltam hajlandó az ún. „hivatalos magyar nyelvnek megfelelően aláírni” (keresettel megtámadott II. fokú határozat 1. lap indokolási részének 2-ik bekezdéséből származó idézet). Ezért kérelmemet a hatóság elutasította, majd a határozat ellen fellebbezéssel éltem. Fellebbezésemet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal fent hivatkozott számú határozatával utasította el, amelyből a fentiekben a lényegi elutasítási indokot szó szerint be is idéztem dőlt fett betűs szedéssel 5 sorral fentebb.

  • A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatalának BK-06BOSO/002/1560/2014. ügysz. a. határozatának indokolási rész, 2. lap első bekezdésében sorolja fel a határozat meghozatala során alkalmazott jogszabályokat és jogszabály helyeket. Itt hivatkozik arra, hogy a 2004. évi CXL tv. 9. § (1) bek-e szerint „Magyarországon a közigazgatási hatósági eljárás nyelve a magyar.” Ez kétségtelen tény. Mint ahogy az is kétségtelen tény, hogy a nevem magyar név és magyar írással, ősi magyar írással írtam alá a kérelmemet. S mint ahogy az is kétségtelen tény, hogy az azóta már az ISO/IEC Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (írások és írásrendszerek hivatalos, nemzetközi nyilvántartásba vételével foglalkozik) hivatalosan elismerte és nyilvántartásba vette a magyar rovásírást, mint „OLD HUNGARIAN” írást, és így tartják nyilván 2013. évtől nemzetközi szinten. Az ősi magyar rovás írás IS MAGYAR ÍRÁS, vagyis magyar nyelven, ősi rovás betűkkel írja le a magyar nyelven kimondott, magyar nyelven megfogalmazott, értelmes magyar szöveget!

  • Az elutasító határozatban hivatkozott 110/2012. (VI.4.) Korm. rend-nek nincs olyan normaszövege, amelyet a T. Hatóság fent hivatkozott szövegének 2. lap első bekezdése vonatkozó részét: „az írás jelrendszer, melynek elemei az írott kis- és nagybetűk, betűkapcsolás, írásjelek.”
    Végig tanulmányoztuk a hivatkozott 110/2012. (VI.4.) Korm. rend. normaszövegét és ott ezt a szöveget nem találtuk! Találtunk valami hasonlót a jogszabály 1. sz. mellékletében, ami azonban nem normaszöveg! Azonban még ha normaszöveg lenne, akkor sincs semmi gond, ugyanis az „OLD HUNGARIAN” (ŐSI MAGYAR ÍRÁS) rovásírásban is van kis- és nagybetű, betűkapcsolás, írásjelek tehát ezeknek a követelményeknek, mint ahogyan az a hivatalos nemzetközi elismerésből is kitűnik, tökéletesen megfelel az „OLD HUNGARIAN” ŐSI MAGYAR ROVÁSÍRÁS. Sajnos ezzel a ténnyel nincs tisztában a Kiskőrösi Járási Hivatal ill. a határozatot jegyző Turánné Török Ágnes asszony. Attól azonban, hogy ezzel a ténnyel sem a Járási, sem a Kecskeméti Kormányhivatal nincs tisztában, attól ez még tény, amivel tökéletesen tisztában van a nemzetközi szakmai szervezet, amely lajstromozta az „OLD HUNGARIAN”-t, valamint tisztában vannak vele nemzetközi szaktekintélyek, mint pl. a bolognai Egyetem Mario Alinei nevű nyelvész professzora. Érdekes, hogy ő tud erről, Magyarországon az ilyen ügyekben hivatalos döntésre jogosult és kötelesek hatóságok viszont nincsenek ennek az információnak ill. ténynek ismeretében!

  • Tehát, miután a határozatok tele vannak valótlan, téves hivatkozásokkal és az ügy elbírálásához szükséges releváns tényekkel és adatokkal egyáltalán nincsenek tisztában (!) és erre tekintettel a jogszabályi hivatkozásuk téves, valótlan és jogszabálysértő (azért jogszabálysértő, mert valótlan tényre, adatra jogszolgáltatás nem alapulhat!) nem maradt más választásom, mint a megjelölt két közigazgatási határozat ellen közigazgatási határozat megtámadása iránti perrel perelni.

A fenti tények alapján a fenti határozatok ellen közigazgatási határozat megtámadása iránt az alábbi

k e r e s e t i     k é r e l m e t

terjesztem elő:

  • Kérem, hogy a T. Bíróság szíveskedjék a két közigazgatási határozatot hatályon kívül helyezni és a közigazgatási hatóságot szíveskedjék új eljárás lefolytatására kötelezni.

  • Ugyanis a közigazgatási hatóság által határozatában hivatkozott jogszabályhely esetemben nem alkalmazható, valótlan hivatkozás és e valótlan hivatkozás alapján jogsértő határozat született ügyemben! A magyar jog igen ősi jogelve – amit még a mai gyakorlat is elfogad –, hogy „jogtalanság jogot nem alapít”! Igaz, ezt ma úgy fogalmazzák meg, hogy a határozatoknak a tényállás felderítése alapján az ügyre adekvátan alkalmazható jogszabályhelyeken kell alapulniuk.

  • Kérem alperesi hatóságokat költségeimben marasztalni, melyeknek mértékét később közlöm.


XXXXX 2015.01.03.
Tisztelettel: Négyesi Erika